Svetelnotechnické štúdie | Insl.sk

Objektivizácia denného osvetlenia vnútorných priestorov výpočtom v zmysle STN 730580-1„Denné osvetlenie budov“

  • stanovenie činiteľa dennej osvetlenosti a rovnomernosti osvetlenia

  • stanovenie rozloženia svetelného toku a prevažujúceho smeru osvetlenia

  • stanovenie oslnenia metódou UGR

Hodnotenie preslnenia bytov (insolácia)

  • stanovenie času preslnenia podľa STN 73 4301 „Budovy na bývanie“

  • stanovenie ekvivalentného uhla tienenia podľa STN 73 0580-1/Z2 „Denné osvetlenie budov“