Legislatíva

IONIZUJÚCE ŽIARENIE

Opatrenie MZ SR, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne (DRÚ) lekárskeho ožiarenia

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 101/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 340/2019 Z.z. zo 14. októbra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

Zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OSTATNÉ

Zákon č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.170/2009 Z.z.

Vyhláška MZ č.549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

NV SR č.416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám

NV SR č.629/2005 Z.z., ktorým sa mení s dopĺňa NV SR č. 416/2005 Z.z.

Zákon č.2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a v znení neskorších predpisov

NV SR č.258/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 43/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

NV SR č.43/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

NV SR č.115/2006 Z.z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

NV SR č.555/2006 Z.z., ktorým sa mení s dopĺňa NV SR č. 115/2006 Z.z.

Zákon č.142/2000 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NV SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

NV SR č.300/2007 Z.z., ktorým sa mení s dopĺňa NV SR č. 355/2006 Z.z.

NV SR č.356/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

NV SR č.301/2007 Z.z., ktorým sa mení s dopĺňa NV SR č. 356/2006 Z.z.

Vyhláška MZ SR č.534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Vyhláška MZ SR č.541/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

Vyhláška MZ SR č.539/2007 o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objktivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí

NV SR č.13/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

Vyhláška MZ SR č.99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Vyhláška MZ SR č. 292/2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

NV SR č.340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení

NV SR č.345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

NV SR č.348/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

Vyhláška MZ SR č.520/2007, ktorou sa stanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Vyhláška MZ SR č.545/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany