Metódy

Pri ochrane životného a pracovného prostredia a ochrane zdravia zamestnancov a obyvateľov pred škodlivými faktormi používa spoločnosť autorizované meracie a skúšobné metódy a predikčné výpočtové metódy podľa STN, ISO, EN a IEC noriem.

Posudzované sú fyzikálno-chemické faktory: hluk, vibrácie, teplo/chlad, vlhko, osvetlenie, ionizujúce žiarenie, prach, karcinogénne látky a iné chemické škodliviny.

Protokoly, predikčné a rozptylové štúdie sú pre lepšiu zrozumiteľnosť ilustrované mapami fyzikálnych polí s izolíniami šírenia a čiarami limitných hodnôt. Na výpočty šírenia hluku vo vonkajšom priestore používa software LimA, ktorý patrí k špičkovým predikčným nástrojom a poskytuje spoľahlivé výsledky a grafické výstupy.

Pri návrhoch ochranných opatrení vychádza z národných regulačných a riadiacich nástrojov, ktorými sú okrem prípustných a limitných hodnôt tiež smerné hodnoty a požiadavka na čo najnižšiu expozíciu osôb. Na zabezpečenie tejto požiadavky spoločnosť využíva ekonomické nástroje princípu ALARA (z angl. As Low As Reasonably Achievable), ktorý znamená, že všetky expozície majú byť tak nízke, ako je ešte rozumne dosiahnuteľné, alebo uskutočniteľné, pričom do úvahy sa okrem ekonomických faktorov berú aj sociálne faktory. Slovo „rozumne“ znamená bod, kedy náklady na dosahovanie ďalšieho zníženia už nízkeho rizika už nie sú opodstatnené.

Pri dodávkach technických ochranných opatrení, ako sú tlmiče hluku, ochranné bariéry a podobne, spoločnosť stavia na certifikovaných dodávateľoch materiálov, komponentov a celkov, ako aj na skúsenostiach a profesionalite kmeňových zamestnancov.