Osvedčenie o akreditácii

V roku 2007 firma INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. získala osvedčenie o akreditácii Laboratória hluku a vibrácií, čím bola osvedčená spôsobilosť na vykonávanie meraní imisií hluku, stanovenie hlukovej expozície, meranie imisií kmitania a stanovenie expozície pri ich prenose na človeka, meranie umelého osvetlenia, určenie vloženého útlmu bariér všetkých typov na mieste trvalého uloženia, meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy, odbery vzoriek a určenie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší a vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa rozsahu akreditácie.

Rozsah akreditácie (PDF)

Certifikát v oblasti manažérstva kvality laboratórií podľa ISO EN STN 17025 – osvedčenie o akreditácii č. S-160 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou.