Publikačná činnosť

Publikácia "Obmedzte hluk! Zásady BOZP pri práci s hlukom" vydaná Národným inšpektorátom práce za podpory Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, autor MUDr. Miloš Janoušek, CSc.