Exhalačné štúdie | Insl.sk

Výpočet emisnej a imisnej situácie

 • z líniovej dopravy - cestná, nákladná a osobná doprava, železničná doprava (motorové rušne)

 • zo statickej dopravy - parkoviská

 • z malých a stredných stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia

 • z plošných a objemových zdrojov znečistenia, prašných zariadení

 • pachové štúdie

 • enviromentálne dokumentácie podľa zákona NR SR 26/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 • pracovné prostredie, prašnosť prostredia a pachové štúdie
Hlukové a exhalačné štúdie

 • pre schvaľovacie konanie stavieb vo všetkých fázach stavebnej prípravy

 • TŠ - technická štúdia

 • zámer

 • DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

 • DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

 • DRS - dokumentácia pre realizáciu stavby

 • pre enviromentálne dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie