Svetelnotechnické štúdie | Insl.sk

Denné osvetlenie budov

 • Hodnotenie vplyvu navrhovaných budov na existujúcu zástavbu v zmysle dostupnosti denného osvetlenia podľa STN 73 0580

 • Hodnotenie denného osvetlenia budov v zmysle STN 73 0580

 • Stanovenie činiteľa dennej osvetlenosti a rovnomernosti osvetlenia

 • Stanovenie ekvivalentného uhla tienenia

 • Optimalizácia osvetľovacích otvorov a ďalších faktorov vplývajúcich na denné osvetlenie budov

 • Komplexné posudky pre schvaľovacie konania

 • Hodnoty stanovené výpočtom, resp. simuláciou

 • Konzultácie

Preslnenie (insolácia)

 • Hodnotenie vplyvu navrhovaných budov na existujúcu zástavbu v zmysle dostupnosti požadovanej doby insolácie podľa STN 73 4301

 • Hodnotenie doby preslnenia bytov a rodinných domov podľa STN 73 4301

 • Stanovenie doby preslnenia

 • Optimalizácia tvarového riešenia a umiestnenia stavby

 • Hodnoty stanovené výpočtom, resp. simuláciou