Meranie chemických látok

Meranie chemických látok v pracovnom prostredí je dôležité pre ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Chemikálie, ako napríklad toxické plyny, výpary z organických rozpúšťadiel a mnoho ďalších, môžu byť škodlivé pri inhalácii, požití alebo pri kontakte s pokožkou. Pri neprimeranom kontakte s týmito látkami môžu byť zamestnanci vystavení vážnym zdravotným rizikám. Meranie týchto látok v pracovnom prostredí umožňuje zabezpečenie bezpečného prostredia pre pracovníkov a zníženie rizík vzniku zdravotných problémov spojených s prácou.


meranie chemických látok

Ponúkané služby v oblasti merania chemických látok

  • Odber vzoriek chemických látok v pracovnom ovzduší

  • osobný odber chemických látok

  • stacionárny odber chemických látok

  • Stanovenie expozície osôb chemickými látkami pri práci

  • posúdenie rizika práce z hľadiska škodlivých účinkov chemických látok na zdravie pracovníkov