Chemické škodliviny | Insl.sk

Meranie chemických škodlivín v pracovnom prostredí

Odber vzoriek chemických látok v pracovnom ovzduší

  • osobný

  • stacionárny

Stanovenie expozície osôb chemickými látkami pri práci

  • posúdenie možného vplyvu na zdravie a bezpečnosť pri práci

  • posúdenie rizika práce z hľadiska škodlivých účinkov CHL na zdravie pracovníkov

Stanovenie hmotnostnej koncentrácie chemických látok v pracovnom ovzduší

  • lokalizácia zdrojov emisií chemických látok CHL

  • informácie o možnom profile koncentrácií CHL

  • odhad účinnosti vetrania alebo iných technických opatrení

  • identifikácia miest a procesov so zvýšeným výskytom CHL