Merania


Meranie hluku

Meranie hluku v životnom prostredí a pracovnom prostredí, posúdenie rizík z expozície hluku,predikcie hluku, hlukové posudky a štúdie, návrh protihlukových opatrení.

Meranie vibrácií

Meranie a stanovenie expozície osôb pri prenose kmitania na ruky a na celé telo, posudzovanie rizík z expozície vibráciám, štúdie vibrácií a seizmicity, návrhy pružného uloženia strojov a zariadení.

Meranie pevných aerosólov

Meranie a stanovenie koncetrácie pevných aerosólov (prašnosti) v pracovnom prostredí, posudzovanie rizík z expozície pevnými aerosólmi.

Meranie chemických škodlivín

Odber vzoriek chemických látok v pracovnom ovzduší, stanovenie hmotnostnej koncentrácie chemických látok v pracovnom ovzduší, stanovenie expozície osôb chemickými látkami pri práci.

Meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy

Meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí a v prostredí budov, porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou.

Meranie osvetlenia

Meranie intenzity umelého osvetlenia v pracovných a obytných priestoroch, porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou.

Meranie ionizujúceho žiarenia

Merania a skúšky programu kvality pre rádiodiagnostiku, monitorovanie pracovného prostredia, spracovanie dokumentácie, projektovanie pracovísk.

Meranie radónu

V zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane je vlastník budovy s pracoviskom s ožiarením radónom povinný vykonať meranie objemovej aktivity radónu a vlastník bytovej budovy je povinný vykonať meranie objemovej aktivity radónu do jedného roka od začiatku jej užívania.


Štúdie


Akustické štúdie

Meranie a výpočet hlukovej záťaže okolia, hlukové posudky a štúdie, návrh protihlukových opatrení.

Exhalačné štúdie

Výpočet emisnej a imisnej situácie, pachové štúdie.

Svetelnotechnické štúdie

Objektivizácia denného osvetlenia vnútorných priestorov, hodnotenie preslnenia bytov (insolácia).


Ostatné


Školenia

Školenia v oblasti žiarenia a hluku.