Merania


Meranie hluku

Meranie hluku v životnom prostredí a pracovnom prostredí, posúdenie rizík z expozície hluku, predikcie hluku, hlukové posudky a štúdie, návrh protihlukových opatrení.

Meranie vibrácií

Meranie a stanovenie expozície osôb pri prenose kmitania na ruky a na celé telo, posudzovanie rizík z expozície vibráciám, meranie vibrácií z technológie, dopravy a iných zdrojov.

Meranie pevných aerosólov

Meranie a stanovenie koncetrácie pevných aerosólov (prašnosti) v pracovnom prostredí, posudzovanie rizík z expozície pevnými aerosólmi.

Meranie chemických látok

Odber vzoriek chemických látok v pracovnom ovzduší, stanovenie hmotnostnej koncentrácie chemických látok v pracovnom ovzduší, stanovenie expozície osôb chemickými látkami pri práci.

Meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy

Meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí a v prostredí budov, porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou.

Meranie umelého osvetlenia

Meranie intenzity umelého osvetlenia v pracovných a obytných priestoroch, porovnanie nameraných hodnôt s platnou legislatívou.

Meranie ionizujúceho žiarenia

Merania a skúšky programu kvality pre rádiodiagnostiku, monitorovanie pracovného prostredia, spracovanie dokumentácie, projektovanie pracovísk.

Meranie radónu

Meranie objemovej aktivity radónu a stanovenie objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší.


Štúdie


Hlukové štúdie

Meranie a výpočet hlukovej záťaže okolia, hlukové posudky a štúdie, návrh protihlukových opatrení.

Emisné štúdie

Výpočet emisnej a imisnej situácie, pachové štúdie.

Vibračné štúdie

Predikcia vibrácií v chránenom prostredí z výstavby a prevádzky stavieb.

Svetelnotechnické štúdie

Objektivizácia denného osvetlenia vnútorných priestorov, hodnotenie preslnenia bytov (insolácia).

HIA štúdie

Posudzovanie vplyvov na verejné zdravie ako podporný nástroj pre prijímanie rozhodnutí pri činnostiach, kde môže dôjsť k vplyvu na verejné zdravie.

Návrh protiradónových opatrení

Návrh a posúdenie opatrení proti prenikaniu radónu, dlhodobé a krátkodobé merania objemovej aktivity pre potreby návrhu opatrení.


Ostatné


Vzdelávanie

Školenia v oblasti žiarenia a hluku, skúsení interní a externí lektori.