O nás

  Spoločnosť INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Náš kolektív tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti fyziky, radiačnej ochrany, ochrany životného prostredia a stavební inžinieri. Požadovaná odborná spôsobilosť je u nás samozrejmosťou.

  Počas fungovania spoločnosti sme poskytovali služby okrem sídla v Martine aj na pracoviskách v Banskej Bystrici, Trenčíne a Považskej Bystrici. V súčasnosti máme pracoviská v Bratislave, Trenčíne a Martine.

  V oblasti fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia je spoločnosť akreditovaným skúšobným laboratóriom. Pracovníci vykonávajú svoju prácu odborne a nestranne v súlade s ISO IEC 17025.

  V procese projektovej prípravy ponúkame riešenia vychádzajúce z našich bohatých skúseností zo stoviek stavieb, vlastných testov a skúšaní, ako aj najnovších poznatkov zo sveta, tak aby boli naplnené požiadavky klienta aj platnej legislatívy a noriem.

Akreditácia

  Od roku 2007 je spoločnosť INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. držiteľom osvedčenia o akreditácii Laboratória fyzikálno-chemických faktorov, čím bola osvedčená spôsobilosť na vykonávanie meraní imisií hluku, stanovenie hlukovej expozície, meranie imisií kmitania a stanovenie expozície pri ich prenose na človeka, meranie umelého osvetlenia, meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy, odbery vzoriek a určenie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší a vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa rozsahu akreditácie.

 • Osvedčenie o akreditácii

 • Rozsah akreditácie (PDF)


Sme členmi

 • Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV - www.skas.sk

 • slovenská akustická spoločnosť pri SAV

 • Asociácie súkromných laboratórií v životnom prostredí (zakladajúcim členom)