Všeobecné obchodné podmienky


  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., so sídlom Československej armády 3, Martin, PSČ: 036 01, IČO: 45 633 771, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 53131/L, DIČ: 2023059280, IČ DPH: SK2023059280 (ďalej len „Dodávateľ) a zákazníka, ktorý si objedná služby a vykonanie diela Dodávateľom v zmysle uzavretej zmluvy o dielo. Zákazník, ktorý si objedná vykonanie diela v zmysle cenovej ponuky zaslanej Dodávateľom a uzavrie zmluvu o dielo sa na účely týchto VOP rozumie ďalej len „Odberateľ“.

  2.Právne vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom sa spravujú týmito VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Dodávateľom a Odberateľom na vykonanie diela podľa cenovej ponuky zaslanej Dodávateľom. Objednávka Odberateľa na vykonanie diela podľa cenovej ponuky sa považuje za záväzný písomný súhlas s týmito obchodnými podmienkami a uzavretie zmluvy v zmysle ust. §262 Obchodného zákonníka, pričom predmet cenovej ponuky a uzavretej zmluvy sa ďalej na účely týchto VOP uvádza ako „dielo“.

  3.Zmluva o dielo podľa týchto VOP je platne uzavretá doručením elektronickej objednávky Odberateľa na emailovú adresu Dodávateľa alebo Kontaktnej osoby podľa cenovej ponuky. Zmluva o dielo sa považuje za uzavretú s osobou, ktorá odoslala email, pričom sa predpokladá, že bola Odberateľom záväzne poverená na uzavretie zmluvy o dielo s Dodávateľom.

  4. Kontaktná osoba je osoba poverená Dodávateľom vykonaním samotného diela pre Odberateľa a komunikáciou s Odberateľom ohľadom podrobností týkajúcich sa vykonania diela. Odberateľ je povinný najneskôr v Objednávke uviesť osobu poverenú komunikáciou s Kontaktnou osobou uvedením jej telefónneho čísla a emailového kontaktu. Odberateľ zaslaním objednávky výslovne súhlasí s tým, že všetky cenové a podstatné zmeny v diele a termíne vykonania a realizácie diela budú komunikované s osobou poverenou Odberateľom uvedenou v cenovej ponuke alebo objednávke.

  5.Platnosť cenovej ponuky je uvedená v priamo v cenovej ponuke, všeobecne 5 dní od vystavenia cenovej ponuky, ak nie je uvedené inak. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny diela, termínu merania a vykonania diela v prípade neobjednania diela v lehote platnosti cenovej ponuky, z dôvodu, že v takom prípade Dodávateľ nevie garantovať termín merania a termín vykonania diela v zmysle pôvodnej cenovej ponuky, predovšetkým z dôvodu aktuálnej pracovnej vyťaženosti v čase prijatia objednávky. V takom prípade si musí Kontaktná osoba a Odberateľom poverená osoba písomne prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky dohodnúť zmenu týchto termínov s ohľadom na aktuálne podmienky a pracovnú vyťaženosť podľa bodu 10. týchto VOP, prípadne aj zmenu ceny diela, ak by to malo mať vplyv na cenu diela.

  6.Predmetom zmluvy o dielo je záväzok Dodávateľa vykonať dielo (pozostávajúce najmä, no nie výlučne, z prípravy na meranie, výjazdu, štúdia predmetnej lokality, vykonania merania a vyhotovenia výstupu v podobe akreditovaného/neakreditovaného protokolu, posudku, hlukovej štúdie, prípadne iného výstupu špecifikovaného v cenovej ponuke) za podmienok uvedených v cenovej ponuke a týchto VOP v termíne dohodnutom s Odberateľom a záväzok Odberateľa za vykonané dielo v dohodnutej lehote zaplatiť.

  7.Dodávateľ zašle dielo (výstup) v elektronickej podobe Odberateľovi až po zaplatení ceny diela na základe elektronicky vystavenej faktúry, pričom v tlačenej podobe Dodávateľ zasiela dielo (výstup) výlučne na žiadosť Odberateľa.

  8.Lehota splatnosti faktúry je 15 dní, s čím Odberateľ zaslaním objednávky výslovne súhlasí. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripísania platby na účet Dodávateľa uvedený vo faktúre. Dodávateľ vystaví faktúru v elektronickej podobe a zašle na emailovú adresu Odberateľa alebo osoby poverenej Odberateľom.

  9. Cena diela (Suma) v cenovej ponuke je uvedená bez DPH. Keďže Dodávateľ je platcom dane z pridanej hodnoty, k cene diela sa vždy pripočíta príslušná daň z pridanej hodnoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v deň vzniku daňovej povinnosti. Cena uvedená v cenovej ponuke platí pri objednávke všetkých položiek v zmysle cenovej ponuky.

  10. Pri vykonávaní diela sa môže objaviť potreba vykonania naviac prác nezahrnutých do cenovej ponuky. Naviac práce a ich vplyv na cenu diela odkomunikuje Dodávateľ s Odberateľom alebo poverenou osobou, pričom za písomný súhlas so zmenou ceny diela sa považuje zaslanie emailu so súhlasom s navýšením ceny diela Kontaktnej osobe alebo Dodávateľovi. Ak sa zmluvné strany v takomto prípade nedohodnú na rozsahu a cene naviac prác, smie Dodávateľ alebo Odberateľ od zmluvy odstúpiť, avšak Odberateľ je v takom prípade povinný uhradiť cenu už vykonaných prác na diele a vzniknuté náklady Dodávateľa podľa pôvodne uzavretej zmluvy o dielo a Dodávateľ je oprávnený takto vykonané práce s vykonaním diela vymáhať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  11.Termín vykonania diela, pozostávajúci napr. z výjazdu na miesto merania, uskutočnenia príslušného merania, spracovania výsledkov z meraní a následnej prípravy výstupu, si dohodne Kontaktná osoba Dodávateľa s Odberateľom resp. ním poverenou osobou prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie a s ohľadom na aktuálnu pracovnú vyťaženosť v čase prijatia objednávky, meteorologické podmienky v zmysle príslušných predpisov napr. vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., požadované dokumenty pred vykonaním merania alebo po ňom, pandemickú situáciu s ohľadom na aktuálne obmedzenia a iné prípady, ktoré by mohli mať vplyv na vykonanie diela. Dodávateľ sa zaväzuje na žiadosť Odberateľa informovať ho o postupe vykonávania diela, pričom sa zaväzuje informovať Odberateľa o skutočnostiach obmedzujúcich vykonanie diela v dohodnutom termíne, ak sú mu tieto skutočnosti známe alebo v priebehu vykonania diela zistí takéto skutočnosti.

  12.Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi v každej fáze zhotovovania diela všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie a odovzdanie diela v dohodnutom termíne, poskytnúť mu všetky príslušné dokumenty a podklady k tomu, aby bol Dodávateľ schopný dodať požadované dielo v dohodnutej dobe a požadovanej kvalite. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s odbornou starostlivosťou v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

  13. Dodávateľ nie je v omeškaní s vykonaním diela alebo jeho odovzdaním v dohodnutom termíne, ak mu Odberateľ neposkytol potrebnú súčinnosti pri vykonaní a odovzdaní diela, nezodpovedá za škodu spôsobenú Odberateľovi nedodaním diela v dohodnutom termíne v prípade neskorého odovzdania podkladov k vykonaniu diela Odberateľom resp. poskytnutím nesprávnych alebo neúplných podkladov na vykonanie diela Odberateľom, ak Dodávateľ Odberateľa upozornil na nesprávnosť alebo neúplnosť podkladov, nedodanie potrebných dokladov a pod.. O tento čas sa predlžuje vykonanie a dodanie diela zo strany Dodávateľa.

  14.V prípade, že sa Odberateľ omešká so zaplatením ceny diela v lehote splatnosti, zaväzuje sa Dodávateľovi zaplatiť úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka a v prípade spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka.

  15. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa Odberateľ omešká s plnením svojich záväzkov alebo ak poruší akúkoľvek zákonnú, zmluvnú alebo inú povinnosť podľa týchto VOP, prípadne neposkytne Dodávateľovi riadnu súčinnosť a Odberateľ ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu Dodávateľ poskytne, neuskutoční nápravu, pričom to nemá vplyv na povinnosť Odberateľa zaplatiť cenu za časť vykonaného diela a preukázateľne vynaložené výdavky súvisiace s vykonaním diela.

  16. Odberateľ má právo písomne odstúpiť od zmluvy po predchádzajúcom upozornení, v prípade, ak Dodávateľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane Odberateľa, z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodov, ktoré Dodávateľ nemohol predvídať v čase uzavretia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho vyžadovať. Ak sa Dodávateľ omešká s plnením svojich záväzkov alebo ak poruší akúkoľvek zákonnú alebo zmluvnú povinnosť, prípadne povinnosť podľa týchto VOP, má Odberateľ právo, po predchádzajúcom upozornení, od zmluvy odstúpiť, ak Dodávateľ ani v dodatočnej primeranej lehote neuskutoční nápravu.

  V prípade odstúpenia od zmluvy nezanikajú nároky Odberateľa voči Dodávateľovi, ktorých vznik bol založený pred odstúpením od zmluvy a nároky Dodávateľa voči Odberateľovi, ktorých vznik bol založený pred odstúpením od zmluvy a to najmä uhradiť cenu za časť vykonaného diela a náhradu výdavkov súvisiacich s dielom a to najmä, no nie výlučne, náhradu výdavkov súvisiacich s prípravou merania, naštudovaním podkladov pred meraním, cestovnými výdavkami s výjazdom a použité PHM, štúdiom lokality merania, vykonaním merania a výstupu a pod..

  17.Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Dodávateľ nezodpovedá za vadu diela, ktorou je nespokojnosť Odberateľa s výsledkami uvedenými vo výstupe z merania (protokole, posudku, hlukovej štúdie a iné), nakoľko meranie a spracovanie nameraných hodnôt bolo uskutočnené s odbornou starostlivosťou a v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorými je Dodávateľ viazaný. Vadou diela tiež nie je, ak výstup z merania a dielo bolo vypracované Dodávateľom na základe nesprávnych alebo neúplných podkladov dodaných Odberateľom.

  Vadou diela taktiež nie je, ak výstup z merania a dielo bolo vypracované Dodávateľom aj bez dodania podkladov Odberateľom hoci bol Odberateľ upozornený na potrebu dodania podkladov.

  Dodávateľ nezodpovedá za rozpor vykonaného diela s Odberateľom nešpecifikovanými požiadavkami na vykonanie diela.

  18. Dodávateľ a Odberateľ sú povinní navzájom sa informovať o zmene svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov bezodkladne po ich zmene. Akékoľvek písomnosti si budú doručovať prednostne a výlučne elektronicky na adresy uvedené v cenovej ponuke Dodávateľa alebo objednávke Odberateľa.

  19. Právne vzťahy založené zmluvou o dielo uzavretou podľa týchto VOP, ale nimi výslovne neupravené, sa spravujú

  a) ak Odberateľ je spotrebiteľom ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a

  b) v ostatných prípadoch ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  20. Odberateľ je povinný sa oboznámiť s podmienkami týkajúcimi sa právneho základu spracúvania a uchovávania osobných údajov fyzických osôb, svojimi právami a povinnosťami súvisiacimi so spracovaním osobných údajov na webstránke Dodávateľa: www.insl.sk/gdpr.php.

  Zaslaním objednávky Odberateľ vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely uzavretej zmluvy a v súlade s informáciami, ktoré Dodávateľ, ako prevádzkovateľ, bol povinný Odberateľovi ako fyzickej osobe, spotrebiteľovi, poskytnúť.

  21. Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od doručenia Odberateľovej elektronickej objednávky Dodávateľovi.

  22. Spotrebiteľ má právo na reklamáciu vykonaného diela na kontaktný email: insl@insl.sk.

  Odberateľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva.

  23. Odberateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Dodávateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. V prípade, ak sa Odberateľ, ako spotrebiteľ, domnieva, že došlo porušeniu jeho práv, môže podľa zákona 391/2015 Z. z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr.

  Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

  24. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.insl.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o dielo sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky diela Odberateľom.

  25. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.01.2022.