Meranie hluku v životnom prostredí

Merania:

 • dopravného hluku

 • šírenia priemyselného hluku do obytného prostredia

 • zvuku z hudobnej produkcie diskoték

 • prestupu hluku do obytných miestností

Forma:

 • dlhodobé hodnotiace hladiny

 • krátkodobé merania zvukových udalostí

 • monitoring

 • grafické spracovanie hlukových máp
Meranie hluku v pracovnom prostredí

 • merania hluku v priestoroch pracovísk, na pracovných miestach, v okolí strojov

 • merania osobnej hlukovej expozície pracovníkov

 • grafické spracovanie hlukových máp pracovísk
Predikcia hluku

 • predikcia hluku v pracovnom prostredí

 • predikcia hluku v životnom prostredí
Návrh protihlukových opatrení

 • návrhy protihlukových bariér a valov

 • návrhy akustických úprav na zníženie hluku strojov a zariadení

 • návrhy protihlukových tlmičov návrhy pružného uloženia strojov