Meranie hluku

Hluk možno definovať ako škodlivý zvuk a tiež ako každý zvukový vnem, ktorý príjemca subjektívne vyhodnotí za rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci alebo neprimeraný.
Škodlivosti vplyvu hluku na životné prostredie, konkrétne vplyvu na zdravie sa venovalo nespočetné množstvo štúdií a publikácií po celom svete. Expozícia hluku môže mať za následok priame poškodenie sluchového aparátu vedúceho napr. k poruchám sluchu. Okrem toho hluk pôsobí na ľudský organizmus ako nešpecifický stresor, ktorý sa z dlhodobého hľadiska môže prejaviť fyziologickými a psychologickými ochoreniami, z čoho možno spomenúť napr. zvýšený krvný tlak, poruchy spánku, úzkosti a depresiu.
Podľa zdrojov WHO sa predpokladá, že v Európe hluk prispieva k strate viac ako 1 milióna zdravých rokov života ročne. Aj preto je podľa WHO hluk považovaný za jeden z najväčších znečisťujúcich faktorov životného prostredia.


meranie hluku

Ponúkané služby v oblasti merania hluku

 • Meranie hluku v pracovnom prostredí:

 • stanovenie expozície pracovníkov pre kategorizáciu práce z hľadiska zdravotných rizík

 • tvorba hlukových máp pracovísk

 • akreditované merania hluku

 • technické merania hluku pre návrh opatrení, overenie účinnosti a pod.

 • Meranie hluku v životnom prostredí

 • meranie hluku z dopravy, priemyslu, technológie a iných zdrojov

 • kolaudačné merania hluku

 • akreditované merania hluku

 • meranie vloženého útlmu, vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií

 • návrh opatrení a hlukové štúdie