Meranie pevných aerosólov v pracovnom prostredí - meranie prašnosti

Prašnosť v pracovnom prostredí môže byť potenciálnym nebezpečenstvom pre zdravie zamestnancov, najmä ak sa vyskytuje výrazne nad stanovenými najvyššími prípustnými limitmi. Nebezpečenstvo hrozí predovšetkým vtedy, keď sa zdroje prachu nachádzajú v nedostatočne vetraných priestoroch. Dlhodobá expozícia vysokej koncentrácii prachu môže spôsobiť dýchacie problémy, zhoršenie respiračných chorôb a mnoho iných zdravotných problémov.
Meranie pevných aerosólov (prašnosti) v pracovnom prostredí je dôležité v mnohých oblastiach a výsledky merania sa môžu použiť na návrh vhodných opatrení, ktoré následne vedú k zlepšeniu kvality ovzdušia na pracovisku. Meranie umožňuje overiť, či sa dodržiavajú prípustné limity, ktoré sú stanovené pre ochranu zamestnancov. Okrem toho, meranie pevných aerosólov je dôležité pre overenie účinnosti opatrení na zníženie prašnosti a celkové zlepšenie kvality ovzdušia.


meranie prašnosti

Ponúkané služby v oblasti merania pevných aerosólov

 • Odber vzoriek pevných aerosólov v pracovnom ovzduší

 • osobný odber pevných aerosólov

 • stacionárny odber pevných aerosólov

 • Stanovenie expozície osôb pevnými aerosólmi pri práci

 • stanovenie celkovej koncentrácie pevných aerosólov

 • stanovenie respirabilnej frakcie

 • stanovenie fibrogénnej zložky (obsah voľného SiO2) v respirabilnej frakcii

 • stanovenie zváračských pevných aerosólov

 • stanovenie horninových pevných aerosólov

 • stanovenie zlievarenských pevných aerosólov

 • stanovenie pôdnych pevných aerosólov

 • stanovenie textilných pevných aerosólov

 • stanovenie živočíšných pevných aerosólov

 • stanovenie rastlinných pevných aerosólov, pevný aerosól obilný, pevný aerosól z dreva

 • stanovenie iných pevných aerosólov s dráždivým úcinkom

 • porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami podľa platnej legislatívy

 • posúdenie možného vplyvu na zdravie a bezpečnosť pri práci

 • posúdenie rizika práce z hľadiska škodlivých účinkov pevných aerosólov na zdravie pracovníkov

 • vyhotovenie akreditovaného protokolu z odberu vzoriek ovzdušia a stanovenia expozície osôb pevnými aerosólmi pri práci