Emisné štúdie

Presnejšie označované ako rozptylové štúdie (tiež exhalačné alebo emisno-imisné, imisno-prenosové) slúžia na predikciu imisnej záťaže z plánovaných investícií a následné porovnanie koncentrácií znečisťujúcich látok s limitnými hodnotami podľa zákona o ochrane ovzdušia. Na výpočet slúži matematický model šírenia znečisťujúcich látok v prostredí programu CADNA A.


emisné štúdie

Ponúkané služby v oblasti emisných štúdií

 • Výpočet imisnej situácie:

 • z líniovej dopravy – nákladná a osobná cestná doprava

 • zo statickej dopravy – parkoviská

 • z malých a stredných stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia

 • z plošných a objemových zdrojov znečistenia, prašné zariadenia a prevádzky

 • Štúdie vykonávame pre všetky stupne schvaľovacích a hodnotiacich konaní:

 • technické štúdie

 • DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

 • DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

 • DRS - dokumentácia pre realizáciu stavby

 • EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assesment)

 • V prípade dopravných zdrojov sa štandardne posudzujú znečisťujúce látky:

 • PM10 – tuhé znečisťujúce látky s aerodynamickým priemerom < 10 µm

 • PM2,5 – tuhé znečisťujúce látky s aerodynamickým priemerom < 2,5 µm

 • SO2 – oxid siričitý

 • NOX – oxidy dusíka

 • C6H6 – benzén

 • CO – oxid uhoľnatý

 • C20H12 – benzo(a)pyrén

 • Výsledkom výpočtu sú krátkodobé (najvyššie denné alebo hodinové) a dlhodobé (priemerné ročné) koncentrácie znečisťujúcich látok.