HIA štúdie

Posudzovanie vplyvov na verejné zdravie (Health Impact Assessment) slúži ako podporný nástroj pre prijímanie rozhodnutí pri činnostiach, kde môže dôjsť k vplyvu na verejné zdravie.
V praxi sa hodnotenie vykonáva pre dopravné stavby (v zmysle TP019) vo všetkých stupňoch dokumentácie, pre pozemné stavby väčšieho rozsahu alebo navrhované činnosti podľa rozhodnutia RÚVZ (priemyselné objekty, ťažba a pod.).
Štúdia sa vykonáva podľa vyhlášky MZ SR č. 233/2014 Z.z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie v zmysle zákona č 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


HIA štúdie

Ponúkané služby v oblasti HIA štúdií

  • Hodnotenie tvorí:

  • screening (zisťovanie potreby hodnotenie)

  • scoping (určtenie rozsahu hodnotenia)

  • hodnotenie zdravotných rizík

  • hodnotiaca správa

  • V rámci hodnotenia zabezpečujeme aj podporné štúdie (hlukové, vibračné, rozptylové, svetelnotechnické a iné) podľa požadovaného rozsahu.