Svetelnotechnické štúdie

Svetelnotechnické posúdenia tvoria časť projektovej dokumentácie stavieb v schvaľovacom konaní, urbanistických štúdiách alebo sú súčasťou hodnotenia vplyvu na životné prostredie. Sú vyžadované pre obytné aj pracovné priestory, pri zmenách účelu užívania stavby a pri umiestňovaní akýchkoľvek objektov v zastavanom území. V zmysle TP 090 sú vyžadované aj pre všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb ciest.
Posudok preukazuje dostatočné denné osvetlenie pracovísk, denné osvetlenie a preslnenie bytov a vplyv navrhovaných stavieb na existujúce budovy alebo pomáha projektantom a architektom v procese návrhu.


svetelnotechnické štúdie
svetelnotechnické štúdie
svetelnotechnické štúdie
svetelnotechnické štúdie