Meranie vibrácií v pracovnom prostredí

  • meranie a stanovenie expozície osôb pri prenose kmitania na ruky a na celé telo

  • posudzovanie rizík z expozície vibráciám

  • návrhy a realizácie pružného uloženia strojov a zariadení

  • návrh ochrany pred vibráciami


Meranie vibrácií v životnom prostredí

  • štúdie vibrácií a seizmicity

  • návrh ochrany pred vibráciami