Meranie vibrácií

Expozícia vibráciám u ľudí spôsobuje okrem zdravotných rizík aj zníženie koncentrácie a výkonnosti. Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktorú sú zdrojov vibrácií je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozície zamestnancov a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Merania sa realizujú za účelom stanovenia zdravotných rizík zamestnancov.


meranie vibrácií

Ponúkané služby v oblasti merania vibrácií

  • Meranie vibrácií v pracovnom prostredí:

  • stanovenie expozície pracovníkov pre kategorizáciu práce z hľadiska zdravotných rizík

  • vibrácie prenášané na ruky

  • vibrácie prenášané na celé telo

  • akreditované merania vibrácií

  • >
  • Meranie vibrácií v životnom prostredí

  • vibrácie z technológie, dopravy a iných zdrojov

  • akreditované merania vibrácií