Návrh protiradónových opatrení

Správna protiradónová ochrana je dôležitá pre všetky stavby s pobytovými priestormi.
V zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane je projektant povinný vykonať také preventívne opatrenia aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší neprekročila referenčnú úroveň 300 Bq.m-3.
Návrhy vykonávame v súlade so zákonom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane, na základe stanovenia radónového indexu pozemku alebo merania objemovej aktivity radónu v existujúcich priestoroch.


protiradónové opatrenia

Ponúkané služby v oblasti návrhu protiradónových opatrení

  • návrh a posúdenie opatrení proti prenikaniu radónu do stavby z podložia v rámci projektovej prípravy

  • návrh opatrení pre existujúce priestory so zvýšenými koncentráciami radónu

  • dlhodobé merania objemovej aktivity radónu stopovými detektormi

  • krátkodobé technické merania objemovej aktivity pre potreby návrhu opatrení

  • Pozri tiež: Meranie radónu