Meranie objemovej aktivity radónu

V zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane je vlastník budovy s pracoviskom s ožiarením radónom povinný vykonať meranie objemovej aktivity radónu a vlastník bytovej budovy je povinný vykonať meranie objemovej aktivity radónu do jedného roka od začiatku jej užívania.


meranie radónu

Ponúkané služby v oblasti merania radónu

  • stanovenie objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší

  • meranie stopovými detektormi

  • meranie pracovísk

  • meranie obytných miestností

  • povinné merania pre materské školy, školy a zariadenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti a bytové budovy

  • porovnanie s referenčnými hodnotami podľa zákona 87/2017 Z.z. o radiačnej ochrane

  • sme držiteľom registrácie ÚVZ SR pre poskytovateľa služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany podľa zákona č. 87/2017 Z.z. o radiačnej ochrane

  • Pozri tiež: Návrh protiradónových opatrení