Akustické štúdie | Insl.sk

Meranie a výpočet hlukovej záťaže okolia

 • z cestnej, železničnej a leteckej dopravy

 • parkovísk a polyfunkčných domov

 • priemyselných areálov a výrobných prevádzok v životnom a pracovnom prostredí

 • šírenie zvuku vo vnútorných priestoroch budov

 • posúdenie, návrh, projekcia a autorský dozor na protihlukové opatrenia
Hlukové a exhalačné štúdie

 • pre schvaľovacie konanie stavieb vo všetkých fázach stavebnej prípravy

 • TŠ - technická štúdia

 • zámer

 • DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

 • DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

 • DRS - dokumentácia pre realizáciu stavby

 • pre enviromentálne dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie