Hlukové štúdie

Hlukové štúdie slúžia na predikciu hlukovej záťaže z plánovaných investícií. Výsledkom štúdie sú hodnoty ekvivalentnej hladiny A zvuku vo výpočtových bodoch ako aj znázornenie plošnej záťaže tzv. hlukové mapy.
Hlukové štúdie sa vyžadujú za účelom preukázania splnenia prípustných hodnôt zvuku v chránenom prostredí v prípade vzniku nového zdroja hluku a tiež pre zistenie hlukovej záťaže vo vonkajšom chránenom prostredí napr. plánovaných obytných budov, škôl, škôlok a iné.

Vstupom pre vypracovanie štúdie sú merania hluku, sčítanie dopravy a ďalšie údaje o zdrojoch hluku.


hlukové štúdie

Ponúkané služby v oblasti hlukových štúdií

 • Najčastejšie sa realizujú hlukové štúdie pre nasledujúce zdroje:

 • cestná, železničná a letecká doprava

 • stacionárna doprava (parkoviská, parkovacie domy a iné)

 • priemyselné závody, výrobné prevádzky

 • autoumyvárne

 • prevádzky s reprodukovanou hudbou

 • Štúdie vykonávame pre všetky stupne schvaľovacích a hodnotiacich konaní:

 • na úseku zdroja zvuku – úprava hlučnosti samotného zdroja, jeho prevádzky a iné

 • na úseku šírenia zvuku - návrh protihlukových stien, valov, zmena dispozície alebo priestorovej koncepcie

 • na úseku chráneného prostredia – zvýšenie nepriezvučnosti deliacich konštrukcií, okien a pod.


 • Štúdie vykonávame pre všetky stupne schvaľovacích a hodnotiacich konaní:

 • technické štúdie

 • DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

 • DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

 • DRS - dokumentácia pre realizáciu stavby

 • EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assesment)

hlukové štúdie
 • Ponúkame tiež:

 • štúdie zamerané na zníženie hluku v prevádzkach

 • návrh protihlukových opatrení vo výrobných halách a pod.

 • konzultácie k problematike odhlučňovania

 • strategické hlukové mapy a akčné plány

 • prevádzkové poriadky

 • priebežný hlukový model závodu

 • Pozri tiež: Meranie hluku