Vibračné štúdie

Vibračné štúdie slúžia na predikciu vibrácií v chránenom prostredí z výstavby a prevádzky stavieb. Výsledkom štúdie sú posudzované hodnoty vibrácií a ich porovnanie s prípustnými hodnotami na ochranu zdravia obyvateľov a tiež na ochranu budov.
Vibračné štúdie sa vyžadujú za účelom preukázania splnenia prípustných hodnôt v chránenom prostredí v prípade vzniku nového zdroja vibrácií.


vibračné štúdie

Ponúkané služby v oblasti vibračných štúdií

 • Najčastejšie sa realizujú vibračné štúdie pre nasledujúce zdroje:

 • cestná, železničná a letecká doprava

 • stacionárna doprava (parkoviská, parkovacie domy a iné)

 • výstavba dopravných a pozemných stavieb

 • zemné práce a hlbinné práce

 • Obsahom štúdie býva aj návrh opatrení v prípade, že z výsledkov predikcie vyplynie ich potreba. Tieto môžu spočívať v obmedzení budiacej energie v prípade výstavby alebo priestorové vymedzenie použitia / umiestnenia zdrojov vibrácií.

 • Pozri tiež: Meranie vibrácií

 • Štúdie vykonávame pre všetky stupne schvaľovacích a hodnotiacich konaní:

 • technické štúdie

 • DÚR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

 • DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

 • DRS - dokumentácia pre realizáciu stavby

 • EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assesment)