Ionizujúce žiarenie | Insl.sk

Meranie ionizujúceho žiarenia

Merania a skúšky programu kvality pre rádiodiagnostiku

 • preberacie skúšky

 • skúšky dlhodobej stability a prevádzkovej stálosti

Pre RTG zariadenia

 • skiagrafické

 • skiaskopické

 • angiografické

 • mamografické

 • dentálne

 • CT

 • technické
Monitorovanie pracovného prostredia na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa monitorovacích plánov

 • humánnych, veterinárnych a technických RTG zariadení

 • pracovísk s uzatvorenými a otvorenými rádioaktívnymi zdrojmi žiarenia

 • meranie dávky a dávkových príkonov rozptýleného fotónového žiarenia

 • hodnotenie radiačnej záťaže osôb, výpočet efektívnej dávky

 • spracovanie meraní do farebných dozimetrických plánov
Spracovanie dokumentácie pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku

 • spracovanie dokumentácie "na kľúč"

 • aktualizácia dokumentácie pracovísk v súlade so zmenami v legislatíve
Projektovanie RTG pracovísk

 • návrh, výpočet, optimalizácia ochranných bariér

 • spracovanie projektovej dokumentácie

 • optimalizácia nákladov

Bezplatná konzultačná činnosť

 • legislatíva

 • osobné dávky

 • nadexpozície pracovníkov

 • dávky v plode

 • služby a tovar na trhu

 • iné aktuálne otázky v oblasti ochrany pred žiarením objavujúce sa pri prevádzke zdrojov žiarenia alebo pri zriaďovaní pracoviska